Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse
O PROJEKTU

O PROJEKTU

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) milijarda ljudi živi z eno izmed oblik invalidnosti. Na ravni EU je približno 24% oseb, starih 16 let in več, razglasilo, da ima invalidnost. Ob tem staranje prebivalstva EU močno narašča in stopnjuje število oseb z invalidnostjo. Število ljudi, ki potrebujejo prilagoditve, ni zanemarljivo in raste. Enakopravno vključevanje v družbo, vključno z možnostjo potovanj in doživljanj kulturne dediščine, predstavlja resen izziv. Kulturna dediščina (muzeji, galerije, spomeniki ipd.) ponuja pomembno priložnost za socialno vključenost, občutek pripadnosti skupnosti, neformalno izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Zato dostopnost do kulturne dediščine ne bi smela biti ovira! Boljša vključenost preko interpretacije kulturne dediščine ne predstavlja le družbene odgovornosti, ampak tudi poslovni model s tržnim potencialom za turizem. Projekt odgovarja na sodobne potrebe po izboljšanju dostopa za vse z izobraževanjem študentov, bodočih in obstoječih strokovnjakov na področju kulturne dediščine.

PROJEKT

ACCESSCULT naslavlja potrebe po:

1. ENAKIH MOŽNOSTIH (izobraževanja) za osebe z invalidnostjo v EU na področju kulturne dediščine;

2. CELOSTNEM PRISTOPU k rešitvam dostopnosti kulturne dediščine, saj so te pogosto kratkoročne in brez trajnostnega razmisleka; zagotavljanju osnovnega znanja pri razumevanju kompleksnosti in raznolikosti potreb oseb z invalidnostmi; osredotočanju na posamezne potrebe obiskovalcev ali na specifične rešitve, npr. ICT, fizična dostopnost ipd.; vključevanju oseb z invalidnostjo ter večjem vplivu na kvaliteto njihovega življenja;

3. ZNANJU IN VEŠČINAH DOSTOPNOSTI med delavci/strokovnjaki na področju kulturne dediščine;

4. POGLOBLJENEM FORMALNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH oz. obstoječih delavcev/strokovnjakov na področju kulturne dediščine;

5. VEČDISCIPLINARNEM VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU v okviru obstoječih študijskih programov (npr. muzeologije, heritologije, inkluzivne/specialne pedagogike itd.), ki bo ustvaril nove strokovnjake za dostopnost kulturne dediščine.

PRIČAKOVANI REZULTATI

1. Izboljšanje družbeno-kulturnih, izobraževalnih in raziskovalnih sinergij ter nova partnerstva med visokošolskimi institucijami, kulturnim in invalidskim sektorjem.

2. Zagotavljanje izobraževanja in raziskav na multidisciplinarnem področju inkluzivne in dostopne kulturne dediščine.

3. Implementacija potrebnih sprememb, ki bodo pripomogle k boljšemu razumevanju potreb obiskovalcev z invalidnostmi v visokošolskih zavodih, muzejih in galerijah.

4. Vključevanje oseb z invalidnostmi v razvojne procese, in sicer v vlogah svetovalcev, soustvarjalcev in evalvatorjev projektov.

5. Razvoj inovativnih rešitev za dostopnost, ki invalidom omogočajo polno doživljanje kulturne in zgodovinske dediščine;

6. Izmenjava najboljših praks za izboljšanje veščin in kompetenc kulturnih institucij (muzeji, umetniške galerije itd.) in študentov za delo z osebami z invalidnostjo, z namenom ustvarjanja dostopa do kulturne dediščine.

7. Razvoj visokošolskega modula, ki bi v skladu s strokovnimi standardi interpretacije dediščine in s pomembnimi inkluzivnimi elementi izboljšal znanje, veščine in kompetence ključnih deležnikov, da bi ti lahko prepoznali potrebe obiskovalcev z gibalnimi, vizualnimi, slušnimi, učnimi in duševnimi ovirami ter jim s tem omogočili popolno dostopnost do kulturne dediščine.

8. Trajnostna izmenjava najboljših praks in znanja kot tudi podpora muzejem pri razvoju dostopnih razstav in dejavnosti.

9. Priprava učnih / izobraževalnih gradiv za zaposlene v visokem šolstvu in kulturnem sektorju ter publikacija „Dostopna kulturna dediščina za vse“

10. Priprava spletnega mesta in EU točke (dostopnost kulturne dediščine)

11. Priporočila in smernice za nadaljnji razvoj aktivnosti na področju dostopnosti do kulturne dediščine v EU.

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!