APIE PROJEKTĄ

APIE PROJEKTĄ

Milijardas žmonių visame pasaulyje gyvena su vienokios ar kitokios formos negalia (PSO), Europos Sąjungoje apie 24% 16 m. ir vyresnio amžiaus asmenų pranešė, kad turi negalią, be to, ES populiacija sparčiai sensta. Taigi, žmonių su specialiaisiais prieigos poreikiais skaičius yra didelis ir vis auga. Lygiavertė jų integracija į visuomenę, įskaitant keliones ir kultūros paveldo objektų lankymą, yra tikras iššūkis. Kultūros paveldo objektų (muziejų, meno galerijų, paminklų ir kt.) lankymas suteikia puikių galimybių didinti asmenų su negalia socialinę įtrauktį, puoselėti bendrystės jausmą, dalyvauti neformaliojo švietimo ir mokymosi visą gyvenimą programose; visgi šie dalykai turėtų būti prieinami visiems! Siekimas pagerinti neįgaliųjų integraciją per kultūros paveldo objektų pažinimą turėtų būti sietinas ne tik su socialine atsakomybe. Kartu tai ir verslo būtinybė, atskleidžianti potencialią turizmo rinką. Šio projekto metu bus siekiama patenkinti šį poreikį per studentų – būsimųjų specialistų – ugdymą, bei organizuojant mokymus esamiems kultūros paveldo objektų darbuotojams, kurie bus skatinami gerinti prieigą prie kultūros paveldo objektų visiems asmenims. 

PROJEKTAS

Projektu „ACCESSCULT“ bus siekiama spręsti žemiau nurodytas problemas ir trūkumus:

 1. LYGIŲ (mokymosi) GALIMYBIŲ suteikimas žmonėms su negalia ES šalyse kultūros paveldo srityje;
 2. HOLISTINIO POŽIŪRIO į kultūros paveldo prieinamumo sprendimus skatinimas, nes dažniausiai šie sprendimai būna trumpalaikiai ir padaryti nenumatant veiklos tęstinumo, remiantis bazine praktine patirtimi ir nesivadovaujant geru žmonių su negalia poreikių sudėtingumo ir įvairovės supratimu. Šie sprendimai paprastai būna priimti atsižvelgiant tik į tam tikrus lankytojų poreikius arba tik į tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, informacines ir ryšių technologijas (IRT), fizinę prieigą ir t.t. Minėti sprendimai padaryti nedalyvaujant žmonėms su negalia, todėl faktiškai nėra jiems naudingi realiame gyvenime;   
 3. Kultūros paveldo darbuotojų žiniŲ apie prieinamumą ir įgūdžiŲ šioje srityje ugdymas;
 4. formalių  NUODUGNIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMŲ teikimas kultūros paveldo darbuotojams;
 5. TARPDISCIPLININIŲ aukštojo mokslo KURSŲ įtraukimas į esamas studijų programas (pavyzdžiui, muziejininkystė, paveldo studijos, specialusis ugdymas ir kt.), kurių metu bus parengti nauji kultūros paveldo prieinamumo specialistai.

NUMATOMI REZULTATAI:

 1. Socialinių, kultūrinių, švietimo ir mokslinių tyrimų sinergijos bei naujų partnerystės ryšių tarp aukštojo mokslo institucijų, kultūros ir negalios sektorių pagerinimas.
 2. Švietimo ir mokslinių tyrimų užtikrinimas tarpdisciplininėje įtraukaus ir prieinamo kultūros paveldo srityje.
 3. Būtinų pokyčių, padedančių aukštosioms mokykloms, muziejams ir meno galerijoms geriau suprasti neįgalių lankytojų poreikius, įgyvendinimas.
 4. Žmonių su negalia įtraukimas į projekto įgyvendinimo procesą būti patarėjais, bendraautoriais ir projekto veiklos vertintojais.
 5. Naujoviškų prieinamumo sprendimų, įgalinančių žmones su negalia visapusiškai mėgautis kultūros ir istorijos paveldu, sukūrimas.
 6. Dalijimasis gerąja patirtimi tobulinant kultūros įstaigų (muziejų, meno galerijų ir kt.) darbuotojų ir studentų įgūdžius bei kompetencijas dirbant su neįgaliaisiais, sudarant pastariesiems galimybes naudotis kultūros paveldu.
 7. Aukštojo mokslo modulio su efektyviais įtraukiamaisiais elementais, padedančiais pagerinti pagrindinių suinteresuotųjų šalių žinias, įgūdžius ir kompetenciją pagal profesionalius paveldo aiškinimo standartus sukūrimas, kad jie galėtų patenkinti fizinę, regos, klausos, intelektinę ar psichikos negalią turinčių lankytojų poreikius, o pastarieji, savo ruožtu, galėtų laisvai prieiti prie kultūros paveldo ir juo mėgautis.
 8. Tvarus keitimasis gerąja praktika ir praktine patirtimi, taip pat pagalba muziejams plėtojant prieinamas parodas ir veiklas.
 9. Mokymo / mokymosi medžiagos aukštojo mokslo ir kultūros sektorių darbuotojams bei vadovėlio „Kultūros paveldas – prieinamas VISIEMS“ (angl. Accessible Cultural Heritage for ALL) parengimas.
 10. Interneto svetainės ir ES centro (kultūros paveldo prieinamumas) parengimas
 11. Rekomendacijų ir gairių dėl tolimesnės veiklos šioje srityje ES šalyse parengimas.
Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!