KODĖL „ACCESSCULT“?

KODĖL „ACCESSCULT“?

TRUPUTIS INFORMACIJOS APIE ŽMONES SU NEGALIA:
 • Net milijardas žmonių gyvena su vienokios ar kitokios formos negalia.
 • Žmonių su negalia poreikiai yra įtraukti į JT tikslus (JT darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.  ir naujoji miestų darbotvarkė).
 • Europos Sąjungoje apie 24% 16 m. ir vyresnio amžiaus asmenų pranešė, kad jie turi negalią. Maždaug kas septintas žmogus nuo 15 iki 64 metų amžiaus turi kokią nors negalią, o dažniausiai – judėjimo negalią. Kitos dažniausios negalios rūšys yra pažintiniai, regėjimo ir klausos sutrikimai.
 • Didelė dalis gyventojų yra vyresnio amžiaus ir dauguma jų turi įvairių sveikatos sutrikimų. Pagyvenusių žmonių skaičius ES ženkliai išaugs: nuo 101 milijono 2018 m. iki 149 milijono – 2050 metais.
ŽMOGUI SU NEGALIA REIKIA:
 • Žmonių su negalia apsilankymo kultūros paveldo objektuose dažnumas: niekada (68,5%), 1 – 3 (21,2%); 4 – 6 (6,3%) ir daugiau kaip 6 (4,1%);
 • 12% atsakymų apie kliūtis, trukdančias aplankyti kultūros paveldo objektus arba dalyvauti kultūrinėje veikloje, buvo: „Kultūros paveldo objektai yra per toli arba sunkiai prieinami“;
 • „Euan’s Guide“ – tai interneto šaltinis, kurį rengia ir skaito žmonės su negalia. Jame jie dalijasi atsiliepimais ir apžvalgomis apie vietų pasiekiamumą bei bendrus savo poreikius: ar yra akliesiems pritaikytos ekskursijos, kokia patalpose erdvė, apšvietimas, kokios siūlomos savarankiškos ekskursijos, ar yra didesni liftai/keltuvai, ar gali lankytis autizmo sutrikimą turintys asmenys, ar įrengtos geriamojo vandens stotelės, indukcinės kilpos,  teikiama informacija, reklama, ar yra iškabos, tualetai.
 • Pasak Europos muziejų organizacijų tinklo, prieinamumas turi daug aspektų: aplinka, aiškinimas, skaitmeninis prieinamumas, transportas, informavimas, darbo grafiko lankstumas. Darbuotojai turi būti apmokyti spręsti visus šiuos klausimus.
NEGALIA, KULTŪRA IR DARBO RINKA:
 • Kultūra gali vaidinti svarbų vaidmenį kuriant ES ir prisideda prie socialinės sanglaudos ir įtraukties.
 • „Segmentas, kuriame daugybė klientų“: vidutiniškai kas antras lankytojas su negalia atvyks kartu su vienu lydinčiu asmeniu.
 • Kultūros ir kūrybos sektoriai vis dažniau vertinami kaip ekonomikos augimo varomoji jėga, ypač kaip darbo vietų kūrimo šaltinis. ES juos remia  per programą „Kūrybiška Europa“ ir darbo planą kultūros srityje.
 • 3 milijonai aukštojo mokslo institucijų studentų visoje ES studijuoja su kultūra susijusiose srityse, o bibliotekose, muziejuose ir kitose kultūros įstaigose dirba daugiau nei 600 000 darbuotojų.
 • ES Taryba ragina Europos Komisiją „toliau skatinti švietimą kultūros paveldo klausimais, didinti visuomenės supratimą apie kultūros paveldo tvaraus vystymosi galimybes ir skatinti visuomenės dalyvavimą šiame procese“. 
 • Tyrimo „Žemėlapių sudarymo įgūdžių ir mokymų poreikis siekiant pagerinti prieinamumą teikiant turizmo paslaugas“ rezultatai atskleidė, kad vykdoma nemažai mokymų apie prieinamumą/pasiekiamumą, tačiau tie mokymai  yra labai išsklaidyti pagal vietos, regiono arba šalies pajėgumus, nėra nuolatiniai, yra prieinami per mažai asmenų ir suteikia tik pagrindinę praktinę patirtį; ES nėra su prieinamumu susijusio turinio, integruoto į pagrindinio kurso programą.
Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!